Privacyverklaring

Websitebezoeker

1. Wie zijn wij?

Deze Privacyverklaring is gericht aan de gebruikers van de MedicPlanner website. Deze privacyverklaring informeert u over de persoonsgegevens die Planning on Demand IP B.V. (hierna ook wel: “Planning on Demand” of “we”) verzamelen via de MedicPlanner website.  De gebruiker van deze website wordt gezien als de betrokkene en Planning on Demand is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2. Welke gegevens verwerken we?

Wij verwerken via het contactformulier op de website de volgende gegevens: (deze worden alleen verwerkt als u het formulier invult)

 • Voor- en achternaam

 • Naam instelling

 • URL instelling

 • E-mailadres instelling

 • Reden aanvraag

 • Uw bericht

Daarnaast kunt u via onze website per WhatsApp contact opnemen met ons. Daarbij verwerken wij uw telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om direct contact met u op te nemen in relatie tot uw vraag of opmerking. Via onze website worden cookies geplaatst, zie onze cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens via cookies.

 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

U kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier, door een e-mail of door een WhatsApp bericht te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van u hebben verkregen te verwerken. De inhoud van het bericht verwerken we met het doel om op uw bericht te kunnen reageren.

 

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor interne kwaliteitsdoelstellingen. Uw persoonsgegevens delen wij niet met derde partijen.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende het afhandelen van uw bericht. Daarna verwijderen wij uw persoonsgegevens.

 

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, namelijk:

 • Regelmatig worden de systemen van Planning on Demand onderworpen aan security tests; en

 • Medewerkers van Planning on Demand hebben beperkte autorisaties met betrekking tot de toegang tot bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens.

 

7. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of andere toepassingen van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy melding van deze websites of andere toepassingen te lezen alvorens van deze te gebruiken.

 

8. Wat zijn uw rechten?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze kunt u uitoefenen wanneer u dat wilt. Als u hierop een beroep wilt doen, kunt u een verzoek bij ons indienen via de eerder genoemde contactgegevens.

 • Recht op informatie: U hebt het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe we dit doen.

 • Recht op inzage: U kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken (of laat verwerken) in te zien.

 • Recht om toestemming in te trekken: Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

 • Recht op rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u een verzoek indienen om deze onjuistheden te corrigeren.

 • Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’): In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt in sommige situaties het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’): Gegevens die u aan ons hebt verstrekt, mag u in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm ontvangen, zodat u deze aan een andere organisatie kunt overdragen.

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerkt zijn op grond van een taak van algemeen belang of ter behartiging van de belangen van ons. Dit recht is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Planning on Demand voor zover deze is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Planning on Demand om uw vraag, klacht en/of opmerking te behandelen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, staakt Planning on Demand de verwerking van persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

 • Geautomatiseerde besluitvorming: U mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit. Planning on Demand neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen hebben voor u. Ook maken wij geen gebruik van profiling.

 • Klacht indienen: Als u vindt dat wij ons niet houden aan de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9 . Wijzigingen Privacyverklaring & Contact

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. U kunt de laatste versie van de privacyverklaring terugvinden in op deze website. Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan Planning on Demand door te mailen met privacy@medicplanner.com.

 

Publicatiedatum: Versie 1.1 (27 november 2019)