Gebruikersvoorwaarden

ZorgProfessionals

MedicPlanner B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71611959, gevestigd in Amsterdam (MedicPlanner).

De onderhavige juridische overeenkomst tussen jou en MedicPlanner is van toepassing op het gebruik van het platform (het Platform), de diensten, app en website (gezamenlijk te noemen de Diensten). Het is van belang dat jij de volgende voorwaarden leest en begrijpt. Door op “akkoord” te klikken, stem jij ermee in dat de onderhavige voorwaarden zullen gelden wanneer jij ervoor kiest toegang te krijgen tot de Diensten of deze Diensten gaat gebruiken.

 

1. Vereisten voor het gebruik van de Diensten

1.1 De Diensten zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder, die zich hebben geregistreerd op het Platform en die in het bezit is van een geldige registratie in een kwaliteitsregister (BIG-register, LVO-kwaliteitsregister, NVAM-kwaliteitsregister) en/of werkzaam is voor, en geaccordeerd is door, een zorginstelling,

1.2 Nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven, kan MedicPlanner bepaalde registratiegegevens laten controleren door een externe partij ter controle van de juistheid ervan. Jij stemt er mee in de Diensten uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die door deze overeenkomst worden toegestaan en uitsluitend voor zover dit wordt toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.

1.3 Indien jij door jouw gebruik van de Diensten of op andere wijze de mogelijkheid van MedicPlanner om de Diensten te verlenen of andere systemen in gevaar brengt, heeft MedicPlanner het recht alle redelijke maatregelen te treffen om de Diensten en de systemen van MedicPlanner te beschermen, waaronder opschorting van jouw toegang tot de Diensten. Overtreding van de beperkingen kan ook leiden tot beëindiging van jouw account.

 

2. Beschikbaarheid van de Diensten

MedicPlanner doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid of de beschikbaarheid voor gebruik op een bepaalde locatie van de Diensten of van enige voorziening of enig deel daarvan. Voor zover jij ervoor kiest gebruik te maken van de Diensten, doe jij dit op eigen initiatief en ben jij zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

 

3. Wijziging van de Diensten

3.1 MedicPlanner behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen en om jouw gebruik van de Diensten te onderwerpen aan nieuwe of aanvullende voorwaarden, mits MedicPlanner jou 30 dagen daarvoor op de hoogte stelt van enige wezenlijk nadelige wijziging van de Diensten of van de toepasselijke voorwaarden.

3.2 Kennisgeving 30 dagen vooraf geldt niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gedaan vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, privacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Diensten niet kunnen gebruiken of vanwege overmacht of andere soortgelijke omstandigheden die MedicPlanner in redelijkheid niet kan beïnvloeden.

3.3 Indien MedicPlanner wezenlijk nadelige wijzigingen aanbrengt in de Diensten of de gebruiksvoorwaarden, heb jij het recht om deze overeenkomst en jouw account te beëindigen. MedicPlanner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens jou voor eventuele wijzigingen van de Diensten of de voorwaarden die zijn aangebracht in overeenstemming met dit artikel.

 

4. Privacy

MedicPlanner verwerkt de persoonsgegevens, die zij verkrijgt door jouw gebruik van de Diensten, alleen op de wijze zoals beschreven in ons privacy beleid.

 

5. Gebruik van locatie-gebaseerde Diensten

5.1 Bepaalde functies en/of Diensten kunnen slechts mogelijk gemaakt worden nadat jij toestemming hebt gegeven om jouw locatiegegevens te verwerken. Voor het leveren van deze faciliteiten of Diensten, indien beschikbaar, moeten MedicPlanner en haar partners en licentiegevers gegevens over je locatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de geografische locatie van je apparaat, met inbegrip van je MedicPlanner account, apparaat-id en naam, en apparaat-type, verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en bijhouden.

5.2 Jij kunt jouw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, overdragen, verwerken en onderhouden van locatie- en accountgegevens door MedicPlanner en haar partners en licentiehouders op elk gewenst moment intrekken door geen gebruik te maken van locatie-gebaseerde Diensten.

5.3 MedicPlanner zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Diensten, maar noch MedicPlanner noch haar leveranciers van materiaal of diensten geven enige garantie betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of andere informatie die door de Diensten wordt weergegeven.

 

6. Gebruik van de Diensten

6.1 Als geregistreerd gebruiker van de Diensten moet jij een account aanmaken. Jij mag jouw accountgegevens aan niemand anders bekend maken. Jij bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw account en voor alle activiteiten die op of via jouw account plaatsvinden, en jij stemt ermee in dat jij MedicPlanner onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van jouw account. Voorts stem jij er mee in dat de Diensten ontworpen en bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik op individuele basis en dat jij jouw account- of wachtwoordgegevens niet met anderen mag delen. MedicPlanner is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van jouw account vanwege het feit dat jij deze regels niet hebt gevolgd.

6.2 Om de Diensten te gebruiken moet jij jouw MedicPlanner-account en wachtwoord invoeren ter controle van jouw account. Jij stemt ermee in nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer jij jou voor de Diensten registreert en deze gebruikt (registratiegegevens van de Diensten) en jij stemt ermee in jouw registratiegegevens van de Diensten bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige registratiegegevens van de Diensten kan leiden tot opschorting en/of beëindiging van jouw account. Jij stemt ermee in dat MedicPlanner de registratiegegevens van de Diensten die jij verstrekt kan opslaan en gebruiken voor een optimaal functioneren van de Diensten en in overeenstemming met ons privacy beleid.

6.3 Niets in deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een overdracht aan jou van enig belang, titel of licentie in een MedicPlanner-account, e-mailadres, domeinnaam, of soortgelijk middel dat jij gebruikt in verband met de Diensten.

6.4 Jij stemt ermee in dat jij de Diensten (of delen daarvan) niet voor enig doel zult vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, verhuren of verhandelen.

 

7. Informatie

7.1 Jij begrijpt dat alle informatie (inclusief beeldmateriaal) de volledige verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze informatie afkomstig is. Dit betekent dat jij, en niet MedicPlanner, als enige verantwoordelijk bent voor de informatie die jij uploadt, downloadt, plaatst, verzendt, bewaart of anderszins via jouw gebruik van de Diensten beschikbaar stelt.

7.2 Jij begrijpt dat jij door de Diensten te gebruiken, materiaal kunt aantreffen dat jij aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk vindt en dat jij anderen kunt blootstellen aan materiaal dat zij mogelijk bezwaarlijk vinden. MedicPlanner voert geen controle uit op het materiaal of de informatie die via de Diensten wordt geplaatst, noch garandeert MedicPlanner de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze informatie. Jij begrijpt en stemt ermee in dat jouw gebruik van de Diensten en de informatie geheel voor jouw eigen risico zijn. MedicPlanner behoudt echter te allen tijde het recht te bepalen of materiaal geschikt en in overeenstemming met deze overeenkomst is en materiaal te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken vooraf te screenen, te verplaatsen, te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen wanneer dit materiaal in strijd met deze overeenkomst blijkt te zijn of anderszins ontoelaatbaar is.

7.3 Jij stemt ermee in dat jij de Diensten niet zult gebruiken:

 • om materiaal te uploaden, te downloaden, te plaatsen, te verzenden, te bewaren of anderszins beschikbaar te stellen dat intimiderend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, gewelddadig, obsceen is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen, of dat hatelijk, racistisch of etnisch beledigend of anderszins aanstootgevend is;
 • om anderen te stalken, lastig te vallen, te bedreigen of schade te berokkenen;
 • om voor te wenden een persoon of entiteit te zijn die jij niet bent;
 • om activiteiten te ontplooien die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het uploaden van materiaal waarvoor jij geen toestemming hebt om dit te uploaden), of om in strijd met een (geheimhoudings-)overeenkomst bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken;
 • om ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclameboodschappen, promotionele materialen, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen of te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, met inbegrip van doch niet beperkt tot bulk-reclameboodschappen en informatieve aankondigingen;
 • om materialen te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de Diensten (of een deel daarvan) of van andere computersoftware of –hardware te schaden, te belemmeren of te beperken;
 • om de Diensten (inclusief de toegang tot de Diensten via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of web crawlers) of servers of netwerken verbonden met de Diensten, of beleid, vereisten of voorschriften van netwerken verbonden met de Diensten te belemmeren of te verstoren (inclusief eventuele onbevoegde toegang tot, onbevoegd gebruik van of onbevoegde inzage in gegevens of verkeer op de Diensten); of
 • om persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Diensten te verzamelen en op te slaan met het oogmerk dit te gebruiken in verband met een van de voorgenoemde verboden activiteiten.

7.4 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een eigen back-up op jouw eigen computer of op een ander apparaat van belangrijke documenten, afbeeldingen, informatie of ander materiaal dat jij via de Diensten bewaart of waar jij toegang tot hebt. MedicPlanner zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Diensten, doch MedicPlanner garandeert niet dat het materiaal dat jij via de Diensten kunt bewaren of waar jij toegang tot hebt, geen voorwerp van onopzettelijke beschadiging, corruptie of diefstal zal zijn.

 

8. Intellectueel Eigendom

8.1 Door materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Diensten die toegankelijk zijn voor het publiek of andere gebruikers met wie jij instemt dit materiaal te delen, ken jij aan MedicPlanner een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie toe om dit materiaal op de Diensten te gebruiken, te distribueren, te vermenigvuldigen, te wijzigen en aan te passen, zonder enige vergoeding of verplichting aan jou.

8.2 Jij garandeert dat het materiaal dat door jou wordt verzonden of geplaatst, geen inbreuk doet op of in strijd is met de rechten van anderen of in strijd is met enige wetgeving. Door dit materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Diensten die voor het publiek of andere gebruikers toegankelijk zijn, verklaar jij dat jij de eigenaar van dit materiaal bent en/of alle vereiste rechten, licenties en bevoegdheden hebt om deze te distribueren.

8.3 Jij erkent en stemt ermee in dat MedicPlanner en/of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en ten aanzien van de Diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot grafische weergaven, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt voor het implementeren van de Diensten, het Platform en de software die aan jou wordt geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Diensten (de software), daaronder begrepen alle rechten van de intellectuele eigendom die daarin bestaan, al dan niet geregistreerd, en ongeacht waar ter wereld deze bestaan.

8.4 Het gebruik van de software of delen van de Diensten of het Platform, behalve voor gebruik van de Diensten zoals in deze overeenkomst wordt toegestaan, is streng verboden en vormt een inbreuk op de rechten van de intellectuele eigendom van anderen.

 

9. Beëindiging

9.1 Als jij de Diensten niet langer wilt gebruiken, kun jij jouw MedicPlanner account te allen tijde beëindigen en jouw account verwijderen bij instellingen. Als jij jouw account beëindigt, dan is dit mogelijk onomkeerbaar.

9.2 MedicPlanner kan onder bepaalde omstandigheden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving jouw gehele account of een deel ervan en/of toegang tot de Diensten beëindigen of opschorten als gevolg van onder meer:

 • overtredingen van deze overeenkomst of ander beleid of richtsnoeren waar in deze voorwaarden naar wordt verwezen en/of die op de Diensten worden geplaatst;

 • een verzoek en/of bevel van een wet handhavende dienst, een gerechtelijk orgaan of andere overheidsinstantie;

 • onvoorziene technische of beveiligingskwesties of -problemen; of

 • wanneer jij deelneemt aan frauduleuze of illegale activiteiten.

9.3 Een dergelijke beëindiging of opschorting geschiedt naar goeddunken van MedicPlanner en MedicPlanner zal niet verantwoordelijk zijn jegens jou of derden voor enige schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke beëindiging of opschorting van jouw account en/of toegang tot de Diensten.

 

10. Geen garantie; beperking van aansprakelijkheid

10.1 MedicPlanner zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Diensten. MedicPlanner garandeert, verklaart noch waarborgt dat jouw gebruik van de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en jij stemt ermee in dat MedicPlanner de Diensten op gezette tijden voor onbepaalde tijd kan pauzeren of de Diensten kan stopzetten volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.

10.2 Jij begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Diensten worden geleverd op basis van de “huidige vorm” en “indien beschikbaar”. MedicPlanner en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers en andere gerelateerde partijen wijzen uitdrukkelijk alle garanties van iedere aard van de hand, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de (impliciete) garanties van algemene geschiktheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet doen van inbreuk op rechten. In het bijzonder doen MedicPlanner en haar gelieerde personen en partijen geen garantie dat (i) de Diensten voldoen aan jouw eisen; (ii) jouw gebruik van de Diensten tijdig, ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn; (iii) de door jou als gevolg van de Diensten verkregen informatie nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn; en (iv) dat defecten of fouten in de aan jou als onderdeel van de Diensten geleverde software hersteld zullen worden.

10.3 MedicPlanner verklaart of garandeert niet dat de Diensten vrij van verlies, corruptie, aanvallen, virussen, inmenging, hacking of andere inbraken op de veiligheid zullen zijn en MedicPlanner aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

10.4 Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van MedicPlanner, zijn MedicPlanner en haar gelieerde personen en partijen niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens, kosten voor het aanschaffen of vervangen van goederen of diensten of andere immateriële verliezen.

 

Vrijwaring

 

Jij stemt ermee in MedicPlanner en haar gelieerde personen en partijen in rechte te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims of eisen voortvloeiend uit:

 • de informatie en het materiaal dat jij verstrekt, plaatst, verzendt of anderszins via de Diensten beschikbaar stelt;

 • het gebruik van de Diensten;

 • het handelen in strijd met deze overeenkomst;

 • enige inbreuk op de rechten van anderen.

 

11. Kennisgevingen

MedicPlanner kan jou een kennisgeving met betrekking tot de Diensten sturen, daaronder begrepen veranderingen aan deze overeenkomst, per e-mail, per reguliere post of door deze op de Diensten te plaatsen.

 

12. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en de relatie tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van haar conflictrechtelijke bepalingen. Partijen stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze overeenkomst voortvloeien exclusief ter beslechting voor te leggen aan de rechtbank Amsterdam.

 

Publicatiedatum: Versie 1.1 (17 november 2018), Versie 1.2 (29 juni 2019), Versie 1.3 (27 november 2019)